Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Klinika Dorobisz s.c, Centrum Medyczne Dorobisz, Bulwar Ikara 16, 54-130 Wrocław,
kontakt email: klinika.dorobisz@gmail.com, kontakt telefoniczny: 501 944 047.
Adres naszej strony internetowej to: klinikadorobisz.pl

  • Dane przetwarzane są w związku z ochroną zdrowia pacjentów, realizowaniem profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, ulepszaniem standardów opieki medycznej, poprawą jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz utrzymaniem bezpieczeństwa w placówce, a także informowaniem Państwa o usługach oferowanych przez Administratora.

  • Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego, jest konieczne w związku z realizacją wyżej wymienionych celów. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie udzielanie świadczenia zdrowotnego.

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa regulującego postępowanie z dokumentacją medyczną tj. ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.1318 tj. z dnia 2017.07.04) odpowiednio do okoliczności.

  • Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. B, C i F RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o Prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta, w zw. z art. 9 ust. 2 lit. H RODO, czyli w oparciu o obowiązek prawny ciążący na Administratorze i jego uzasadniony interes prawny oraz niezbędnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a), Administrator wystąpi do Państwa o zgodę w tym zakresie. Przez uzasadniony interes prawny należy rozumieć zapewnienie prawidłowej organizacji i planowania wizyt, prowadząc terminarz rejestracyjny.

  • Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, firmy wspierające bieżącą pracę Administratora (np. obsługa księgowa i prawna, dostawcy oprogramowania, etc.) oraz wszelkie osoby, które zostały przez Państwa upoważnione do pozyskiwania informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji medycznej.

  • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania.

  • Realizacja wskazanych powyżej praw, np. w zakresie prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w pkt. 8 ust. 4), może być ograniczona z uwagi na obowiązki Administratora wynikające z przepisów prawa lub w związku z uzasadnionymi interesami Administratora danych, np. z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okresy wskazane w pkt. 7.

  • Dane nie są przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie są podporządkowane zautomatyzowanemu poddawaniu decyzji.