Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”), informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klinika Dorobisz Spółka Cywilna, Centrum Medyczne Dorobisz z siedzibą we Wrocławiu, Bulwar Ikara 16, 54-130 Wrocław,
e-mail: klinikadorobisz@gmail.com, tel 501-944-047.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

e-mail: klinika.dorobisz@gmail.com
telefon: 501 944 047

III. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Określono cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu marketingu bezpośredniego naszej oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
 2. w celach kontaktowych, w szczególności do odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania oraz przekazania informacji o usługach świadczonych przez nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 4. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży, na podstawie m.in. obowiązku z przepisów prawa o rachunkowości i przepisów podatkowych lub ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o działalności leczniczej oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), z którymi współpracujemy np. firmy księgowe, kadrowe i HR, prawnicze, podatkowe, informatyczne, marketingowe, ubezpieczeniowe, transportowe.


V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VI. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenia usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do końca okresów wymaganych obowiązkami prawnymi ciążącymi na nas np. w związku z obowiązkiem prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, które co do zasady nakładają na nas obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej prze okres 20 lat.
 3. Twoje dane pozyskane w celu marketingu bezpośredniego naszej oferty przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie w tym celu.

 

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych ;
 3.  prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych (poza danymi wskazanym w pkt 3 poniżej) jest:
  1) wymogiem umownym, a zatem dobrowolnym, ale koniecznym do zawarcia i wykonania umowy;
  2) warunkiem zawarcia umowy, a zatem dobrowolnym, ale koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.
 2. Jeżeli nie podasz danych (poza danymi wskazanym w pkt 3 poniżej):
  1) możemy odmówić zawarcia umowy;
  2) możemy odmówić naszego świadczenia;
  3) możemy dochodzić odszkodowania.
 3. Podanie przez Ciebie danych w celu marketingu bezpośredniego naszej oferty jest całkowicie dobrowolne, bez związku z wykonaniem umowy i może być cofnięte w każdej chwili bez podawania przyczyny.


IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.